Regulamin Sklepu

§1. Postanowienia ogólne

1.1. Sklep internetowy kosikmeble.pl zwany dalej „Sklep”, jest własnością firmy

“KOSIK” Kos Andrzej

Węglewice, ul Poprzeczna 11A

98-405 Galewice

NIP: 619-176-52-01

reprezentowaną przez Andrzeja Kosa.

1.2 Dane rejestrowe firmy stanową również adres korespondencyjny.

1.3. Istnieje możliwość dokonywania zakupów w Sklepie za pośrednictwem telefonu (+48 66 44 99 323), maila (zamowienia@kosikmeble.pl) lub bezpośrednio przez stronę internetową znajdującą się pod adresem www.kosikmeble.pl. Zakup dokonywany bezpośrednio przez stronę internetową jest możliwy po dokonaniu przez Klienta rejestracji w Sklepie oraz bez dokonywania takiej rejestracji jako Gość. Klient ma możliwość założenia konta użytkownika. W celu założenia konta użytkownika należy wypełnić formularz dostępny na stronie internetowej Sklepu podając takie dane jak: imię, nazwisko, adres email, telefon komórkowy i/lub stacjonarny. W przypadku prawidłowej rejestracji dochodzi do utworzenia konta użytkownika i Klient ma możliwość składania zamówień poprzez stronę internetową dokonując logowania do swojego konta przy użyciu login oraz hasła. Sklep potwierdza dokonanie rejestracji poprzez przesłanie informacji o założeniu konta na adres e-mail Klienta. Klient, który założył konto w Sklepie, może w dowolnym czasie złożyć wniosek do Sklepu o jego usunięcie. Usunięcie konta jest nieodwracalne i oznacza usunięcie wszelkich danych Klienta. Odtworzenie takiego konta nie będzie możliwe. Podczas dokonywania zakupu w naszym Sklepie Klient wypełnia formularz zamówienia udostępniony Klientowi na stronie internetowej www.kosikmeble.pl (tj. zakup poprzez koszyk) lub Klient wypełnia formularz zamówienia udostępniony za pomocą poczty elektronicznej. Formularz zamówienia jest następnie weryfikowany przez Sklep co pozwala na uniknięcie ewentualnych błędów, które mogą wynikać z nieprawidłowego działania systemu. Szczegółowe zasady zakupu towaru opisane są w § 2 Regulaminu.

1.4. W sytuacji zakupu dokonywanego przez Klienta bezpośrednio przez stronę internetową www.kosikmeble.pl, cena towaru, którym Klient jest zainteresowany zostanie potwierdzona przez Sklep w potwierdzeniu przyjęcia zamówienia do realizacji. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji przez Sklep wraz z podaniem obowiązującej ceny i szczegółów realizacji zamówienia zostanie wygenerowane i przesłane do Klienta w ciągu 48 godzin, a w przypadku dni ustawowo wolnych od pracy, będzie to 48 godzin liczone od pierwszego dnia roboczego następującego po dniu ustawowo wolnym od pracy – w przypadku zamówień złożony od poniedziałku do czwartku. Zamówienia złożone w piątek i weekend będą potwierdzane przez Sklep do wtorku. W przypadku różnicy w cenie bądź braku zgody przez Klienta na podane przez Sklep koszty związane między innymi z dostawą towaru Klient ma prawo zrezygnować ze złożonego zamówienia, o czym powinien poinformować Sklep w formie email na adres: zamowienia@kosikmeble.pl w ciągu czterech dni od otrzymania potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji.

1.5. Mimo dołożenia wszelkich starań nie gwarantujemy, że publikowane na stronie internetowej informacje nie zawierają błędów. Uchybienia i błędy będą korygowane niezwłocznie po powzięciu przez Sklep informacji o uchybieniu lub błędzie. W celu potwierdzenia poszczególnych informacji znajdujących się na stronie internetowej, można skontaktować się ze Sklepem.

1.6. Klientami Sklepu, do których stosuje się niniejszy regulamin mogą być jedynie osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat, które nabywają produkt w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą, zdolne do zawierania umów zgodnie z przepisami prawa. Poprzez złożenie zamówienia ww. podmioty oświadczają, że posiadają uprawnienia do zawarcia ważnej umowy. Podmioty nie spełniające tych warunków, ponoszą odpowiedzialność wobec Sklepu za szkody wyrządzone ich działaniem na zasadach ogólnych.

1.7. Strony umowy tj. Klient i Sklep porozumiewają się ze sobą za pomocą środków porozumiewania się na odległość tj. email, telefon, strona www.

1.8. Regulamin Sklepu zamieszczony jest na stałe na stronie www.kosikmeble.pl/regulamin/. Regulamin Sklepu określa zasady zakupów, prawa i obowiązki Stron. Podczas rejestracja w Sklepie, składania zamówienia za pośrednictwem poczty elektronicznej, składania zamówienia jako Gość bezpośrednio przez stronę internetową www.kosikmeble.pl, Klient ma możliwość zapoznania się z Regulaminem. W momencie rejestracji w Sklepie lub składania zamówienia bezpośrednio przez stronę internetową www.kosikmeble.pl – udostępniany jest Klientowi Regulamin Sklepu (regulamin sklepu pojawia się w nowej zakładce przeglądarki, po kliknięciu w link). Klient ma obowiązek zapoznać się z Regulaminem Sklepu, po zapoznaniu się z Regulaminem, Klient potwierdza zapoznanie się z regulaminem poprzez kliknięcie w checkbox, przy zapisie ‘Zapoznałem się z regulaminem’. Dodatkowo Klient ma udostępniony Regulamin na stronie www.kosikmeble.pl/regulamin/ oraz Regulamin zostanie przesłany Klientowi w każdej chwili na jego życzenie na wskazany przez Klienta adres email. W przypadku gdy Klient dokonuje zakupu za pośrednictwem poczty elektronicznej to wówczas Klient otrzymuje Regulamin na adres email i jest informowany przez Sklep o istnieniu Regulaminu, o treści Regulaminu, o możliwości zapoznania się z Regulaminem w każdym czasie, dostępności Regulaminu. Klient potwierdza te okoliczność wypełniając formularz zamówienia.

§2. Składanie zamówień

2.1. Towary oferowane przez Sklep są nowe. Sklep może sprzedawać również towary używane, ale wówczas fakt ten zostaje Klientowi zakomunikowany. Główne cechy towaru opisane są w karcie produktu na stronie internetowej www.kosikmeble.pl, każdy towar zawiera szczegółowy opis i specyfikację.

2.2. Wszystkie ceny towarów podane na stronie internetowej Sklepu są cenami brutto (zawierającymi podatek VAT) i podane są w polskich złotych. Podane ceny nie obejmują innych kosztów związanych między innymi z wysyłką towarów, transportem towarów, z transportem zwrotnym towaru, wniesieniem towarów czy montażem towarów.

2.3. Koszty wysyłki towaru do Klienta, transportu towaru do Klienta, wysyłki zwrotnej towaru, transportu zwrotnego towaru, montażu towaru, o ile montaż jest w ogóle świadczony przez Sklep, podawane są przez Sklep przed złożeniem zamówienia. Koszty, o których tu mowa podawane są kwotowo, o ile wskazanie konkretnej kwoty jest możliwe, w pozostałych przypadkach, gdy wskazanie konkretnej kwoty nie jest możliwe Sklep informuje Klienta o obowiązku ich poniesienia.

2.3.1. W przypadku gdy Klient ma zamiar złożyć zamówienie za pośrednictwem poczty elektronicznej wówczas Klient otrzymuje od Sklepu do wypełnienia formularz zamówienia. Klient wypełnia formularz zamówienia również podczas zakupu na stronie internetowej www.kosikmeble.pl (tj. zakup poprzez koszyk). Formularz zamówienia pozwala na określenie zasad realizacji umowy, określa koszty związane z realizacją zamówienia.

2.3.2. Złożenie przez Klienta zamówienia (za pośrednictwem poczty elektronicznej czy bezpośrednio przez stronę www) stanowi ofertę do zawarcia ze Sklepem umowy kupna określonego towaru. Po złożeniu zamówienia przez Klienta Sklep przesyła, w drodze korespondencji elektronicznej, potwierdzenie otrzymania zamówienia. Potwierdzenie otrzymania zamówienia Sklep przesyła:

  1. w ciągu 24 godzin, a w przypadku dni ustawowo wolnych od pracy, będzie to 24 godziny liczone od pierwszego dnia roboczego następującego po dniu ustawowo wolnym od pracy – w przypadku zamówień składanych od poniedziałku do czwartku lub
  2. do poniedziałku – w przypadku zamówień składanych w piątek i w weekend. Nie otrzymanie od Sklepu potwierdzenia otrzymania zamówienia od Klienta oznacza, że zamówienie nie zostało przyjęte do realizacji, a transakcja nie doszła do skutku.

2.3.3. Po dokonaniu przez Sklep weryfikacji zamówienia, Sklep przesyła do Klienta, w drodze korespondencji elektronicznej, potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji wraz z informacją o cenie, o terminie wysyłki zamówionego towaru. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji przez Sklep wraz z podaniem obowiązującej ceny i szczegółów realizacji zamówienia zostanie przesłane do Klienta

  1. w ciągu 48 godzin, a w przypadku dni ustawowo wolnych od pracy, będzie to 48 godzin liczone od pierwszego dnia roboczego następującego po dniu ustawowo wolnym od pracy – w przypadku zamówień złożony od poniedziałku do czwartku, lub
  2. do wtorku – w przypadku zamówień, które zostały złożone w piątek i w weekend. W tym samym czasie Sklep poinformuje Klienta o odmowie przyjęcia zamówienia do realizacji. Klient ma obowiązek potwierdzić otrzymanie od Sklepu warunków realizacji zamówienia.

2.3.4.Klient dokonuje płatności za zamówione towary w formie ustalonej ze Sklepem. W przypadku składania zamówienia bezpośrednio przez stronę www.kosikmeble.pl Klient przy składaniu zamówienia wybiera wariant płatności spośród form płatności przedstawionych na stronie internetowej Sklepu.

2.4. W przypadku złożenia przez Klienta zamówienia na towar, którego nie ma na magazynie Sklepu, wymagana jest wpłata zaliczki w wysokości 10% wartości całego zamówienia. Sklep przystąpi do realizacji zamówienia dopiero po otrzymaniu od Klienta zaliczki. Zaliczka może być pobierana przez Sklep również w przypadku towarów będących na magazynie Sklepu.

2.5. Zamówienia obejmujące towary o różnym czasie realizacji, realizowane są po skompletowaniu całości zamówienia tzn. po dostarczeniu do magazynu Sklepu ostatniego zamawianego towaru, chyba że inny sposób dostawy zostanie uzgodniona przez Klienta z przedstawicielem Sklepu.

2.6. W przypadku złożenia przez Klienta tzw. specjalnego zamówienia, to jest zamówienia na towar wychodzący poza standardową ofertę Sklepu (np. wymiary, materiał wykończenia, kolor wykończenia są inne od oferty zamieszczonej na stronie Sklepu), wymagana jest wpłata zaliczki w wysokości 40% wartości całego zamówienia. Sklep przystąpi do realizacji zamówienia dopiero po otrzymaniu od Klienta zaliczki.

§3. Terminy realizacji

3.1. Towary dostępne na magazynie

3.1.1. Sklep obowiązany jest niezwłocznie wydać rzecz Klientowi, nie później niż trzydzieści dni od dnia zawarcia umowy, z zastrzeżeniem § 3.2 poniżej. Terminy dostawy podawane są Klientowi przy składaniu zamówienia.

3.1.2. Zamówione przez Klienta towary są przechowywane na magazynie Sklepu nieodpłatnie do 14 dni od dnia skompletowania zamówienia. Z upływem tego okresu, gdy Klient nie odbierze zamówienia, Sklep może oddać rzecz na przechowanie na koszt i niebezpieczeństwo Klienta. Zapis dotyczy sytuacji gdy zachowane są terminy realizacji zamówienia.

3.2. Towary niedostępne na magazynie

3.2.1.  Wysyłkę/transport do Klienta towarów niedostępnych na magazynie Sklepu realizujemy w ciągu 50 dni od daty zaksięgowania przelewu na koncie firmy. Jeżeli sprowadzenie przez Sklep zamówionego przez Klienta asortymentu wymaga dłuższego czasu, przedstawiciel Sklepu jest zobowiązany do poinformowania Klienta o dłuższym terminie realizacji zamówienia. W przypadku, gdy zamówiony towar w danym momencie nie jest dostępny u dostawcy/producenta, okres oczekiwania może zostać wydłużony do 100 dni roboczych. Termin realizacji zamówienia należy konsultować przed złożeniem zamówienia.

3.2.2. Zamówione przez Klienta towary są przechowywane na magazynie Sklepu nieodpłatnie do 14 dni od dnia ich dostarczenia na magazyn (skompletowanie zamówienia). Z upływem tego okresu, gdy Klient nie odbierze zamówienia, Sklep może oddać rzecz na przechowanie na koszt i niebezpieczeństwo Klienta. Zapis dotyczy sytuacji gdy zachowane są terminy realizacji zamówienia.

3.3. Dostawa

Zamówione towary, w zależności od życzenia Klienta oraz specyfikacji towaru, dostarczamy za pośrednictwem: firm kurierskich, zewnętrznych firm transportowych jak również własnym środkiem transportu Sklepu. Klient ma możliwość zorganizowania własnego środka transportu. Szczegóły dostawy towaru ustalane są z Klientem przy składaniu zamówienia.

§ 4. Koszt i warunki wysyłki

4.1. Opłata za wysyłkę / transport towaru zależna jest od cennika firmy kurierskiej, zewnętrznej firmy transportowej, danego przewoźnika, a w szczególności od wagi oraz objętości zakupionego towaru i wybranej formy płatności. W przypadku gdy transport wykonywany jest własnym środkiem transportu Sklepu, koszt wysyłki zostanie indywidualnie ustalony pomiędzy Klientem i Sklepem przy składaniu zamówienia.

4.2. Koszty transportu/ wysyłki zamówionego przez Klienta towaru ponosi Klient. Koszt transportu zwrotnego / wysyłki zwrotnej towaru – w przypadku odstąpienia od umowy – ponosi Klient (koszt kierunek Klient – Sklep), a po stronie Sklepu leży wówczas obowiązek zwrotu Klientowi kosztów transportu /wysyłki zamówionego towaru do Klienta, o ile Klient taki koszt poniósł (koszt kierunek Sklep – Klient). Wysokość tych kosztów podawana jest Klientowi przez Sklep przy składaniu zamówienia.

4.3. Doręczenie towarów następuje wyłącznie na terenie Polski. Na życzenie Klienta Sklep może wysłać towar za granicę. W sytuacji o której mowa w zadaniu poprzednim koszt transportu i jego zasady są ustalane indywidualnie.

4.4. Sklep nie ma obowiązku wniesienia towaru do Klienta (w szczególności do mieszkania, na posesję). W przypadku korzystania z firmy kurierskiej, zewnętrznej firmy transportowej kwestie wniesienia towaru należą do indywidualnych ustaleń Klienta z tymi podmiotami. Sklep nie dokonuje w tym zakresie żadnych ustaleń z firmami kurierskimi, zewnętrznymi firmami transportowymi. Sklep nie ponosi kosztów wniesienia towarów oraz kosztów montażu towarów u Klienta. W przypadku gdy towar dostarczany jest środkiem transportu należącym do Sklepu, przedstawiciel Sklepu może dokonać wniesienia towarów.

§ 5. Formy płatności

5.1. Klient dokonuje płatności za zakupiony towar w następujący sposób: płatność przelewem lub płatność w systemie płatności elektronicznych.

5.2 Klient ma możliwość wpłaty 10% zaliczki. Wówczas pozostała kwota zostanie opłacona gotówką przy odbiorze zamówienia.

5.3. W przypadku wyboru płatności przelewem, wpłat należy dokonywać na wskazany poniżej rachunek bankowy.
PKO BP
Nr. konta: 97 1020 4564 0000 5202 0090 1322
“KOSIK” Kos Andrzej

Chobanin 15

98-400 Wieruszów

5.4 W przypadku wyboru płatności w systemie, zapłaty dokonuje się za pomocą systemu PayU – dotyczy to sytuacji, gdy Klient posiada rachunek w jednym z banków współpracujących ze Sklepem, udostępniających tzw. “szybkie płatności” i z tego rachunku Klient dokona zapłaty w formie przelewu elektronicznego w ramach usługi PayU.

§6. Zasady reklamacji, rękojmia, prawo odstąpienia oraz pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji / sporów

Rękojmia

6.1. Sklep jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia). W przypadku stwierdzenia przez Klienta wady towaru Klientowi przysługują uprawnienia przewidziane w ustawie z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta oraz w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny. W przypadku towarów nowych Sklep odpowiada za wady jeżeli wada zostanie stwierdzona przed upływem jednego roku od wydania tego towaru Kupującemu. Termin ten biegnie na nowo w razie wymiany towaru. Jeżeli przedmiotem sprzedaży jest towar używany ( nie nowy fabrycznie), strony mogą ten termin skrócić, jednakże nie poniżej jednego roku.

Reklamacja ( 6.2 – 6.5)

6.2. W razie przesłania przez Sklep rzeczy sprzedanej na miejsce przeznaczenia za pośrednictwem przewoźnika (kurier, zewnętrzna firma transportowa), Klient obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju; jeżeli Klient stwierdził, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie rzeczy, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika (art. 545 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny). Klient po sprawdzeniu stanu przesyłki może w szczególności sporządzić z przewoźnikiem protokół szkody.

6.2.1.W przypadku, gdy w trakcie sprawdzenia stanu przesyłki Klient stwierdzi, że nastąpił ubytek lub uszkodzenie rzeczy, prosimy aby w ten sam dzień, jeżeli to możliwe, skontaktować się ze Sklepem za pomocą email pod adresem zamowienia@kosikmeble.pl i poinformować Sklep o tym fakcie.

6.3. Reklamację dotyczącą towaru należy składać do Sklepu w formie pisemnej lub email. Reklamację można składać przy pomocy formularza reklamacyjnego dostępnego na stronie internetowej pod adresem www.kosikmeble.pl w zakładce pliki do pobrania.

6.3.1. Do składanej przez Klienta reklamacji na towar wysyłany za pośrednictwem przewoźnika (firmą kurierską czy za pomocą zewnętrznej firmy transportowej) prosimy dołączyć dokumenty pozwalające na ustalenie odpowiedzialności przewoźnika (przykładowo takim dokumentem może być podpisany protokół szkody). Dokumenty pozwalające na ustalenie odpowiedzialności przewoźnika należy przesłać do Sklepu listem poleconym lub przesłać skany dokumentów na adres e-mail: zamowienia@kosikmeble.pl Jeżeli Klient ma taką możliwość to do składanej reklamacji prosimy dołączyć dokumentację fotograficzną dokumentującą powstałą szkodę.

6.4. W momencie odsyłania przez Klienta reklamowanego towaru prosimy dołączyć do odsyłanego towaru jakikolwiek dowód zakupu towaru wraz z wypełnionym formularzem reklamacyjnym. Dowodem zakupu może być przykładowo paragon, faktura, wyciąg z rachunku bankowego i tym podobne.

6.4.1. Dostarczenie reklamowanego towaru następuje do magazynu Sklepu gdzie rozpatrywana jest reklamacja. Klient powinien uprzednio skonsultować ze Sklepem odesłanie towaru w celu ustalenia formy odesłania, daty odesłania czy też sposobu opakowania i przewozu towaru, które powinny odpowiadać właściwościom rzeczy.

6.4.2. Towar powinien być odesłany w stosownym opakowaniu, z zachowaniem należytej staranności mając na uwadze rodzaj transportu towaru oraz sam rodzaj towaru.

6.4.3. Sklep ustosunkowuję się do reklamacji w terminie 14 dni licząc od momentu otrzymania reklamacji. W tym okresie Sklep zobowiązuje się udzielić Klientowi informacji na temat sposobu rozpatrzenia reklamacji [pozytywnie, negatywnie].

6.5. W przypadku nieuzasadnionej reklamacji lub uszkodzenia towaru z winy Klienta Klient powinien mieć świadomość, że mogą powstać koszty, które mogą obciążać Klienta.

Prawo odstąpienia (6.6 – 6.6.4)

6.6. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta Klient (konsument) ma prawo do odstąpienia od umowy w ciągu 14 dni od dnia odebrania przesyłki, składając stosowne oświadczenie, wg ogólnych zasad wynikających z przepisów ww. ustawy. Klient może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy.

6.6.2. W przypadku realizowania prawa odstąpienia od umowy prosimy o przedstawienie/ okazanie jakiegokolwiek dowodu zakupu towaru co umożliwi nam identyfikację transakcji dokonanej w naszym Sklepie. W przypadku chęci skorzystania przez konsumenta z prawa odstąpienia od umowy prosimy, o ile to możliwe, uprzednio poinformować o tym fakcie Sklep, a następnie, o ile to możliwe, odesłać towar wraz z jakimkolwiek dowodem zakupu na adres Sklepu.

6.6.3. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi w stosunku do umów w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb (art. 38 pkt. 3 ustawy o prawach konsumenta).

6.6.4. Zwrotu ceny Sklep dokonuje wyłącznie na konto bankowe z którego dokonywana była płatność, za wyjątkiem sytuacji gdy Klient złoży pisemne oświadczenie z innym numerem konta, danymi do przelewu oraz danymi Klienta.

6.7.. Zwrot przesyłki (w przypadku reklamacji czy prawa odstąpienia) prosimy w miarę możliwości uzgadniać ze Sklepem.

6.8. Klient odsyłając towar do Sklepu (m.in. na skutek odstąpienia, reklamacji) powinien mieć na uwadze właściwości towaru, w celu należytego opakowania towaru, aby nie doszło od jego uszkodzenia, zniszczenia.

6.9. Przy wymianie towaru na inny rodzaj towaru, o ile Sklep daje taką możliwość, Klient pokrywa ewentualne różnice w cenie. Klient pokrywa również inne uzasadnione koszty wymiany towaru, które nie leżą po stronie Sklepu.

6.10. Wymiana towaru na inny rodzaj możliwa jest po uprzednim skontaktowaniu się ze Sklepem.

6.11. W razie nie uznania reklamacji przez Sklep Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Sklep informuje w niniejszym Regulaminie Konsumenta o możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasadach dostępu do tych procedur. Jednocześnie Sklep wyjaśnia, że skorzystanie z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń ma charakter dobrowolny.

§7. Zgodność towaru z ofertą

7.1. Zespół Sklepu dokłada wszelkich starań, aby opisy towarów umieszczanych na stronie Sklepu były zgodne z rzeczywistością. Sklep informuje, że podane parametry i właściwości towarów są podawane przez Sklep zgodnie z informacją od producentów.

7.2. Kolory materiałów oraz skóry widoczne na zdjęciach umieszczonych na stronie internetowej Sklepu mogą się nieznacznie różnić od kolorów rzeczywistych, może to wynikać z jakości odświeżania monitora, palety barw monitora oraz samej jakości zdjęć.

7.3. Towary wykonane z surowców naturalnych jak: skóry, drewno są produktami naturalnymi i nie są powtarzalne. Słoje drewna na każdym egzemplarzu mogą się różnić.

§8. Dane osobowe Klientów

8.1. Wraz z akceptacją niniejszego Regulaminu Klient wyraża zgodę, aby Sklep przetwarzał jego dane osobowe zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2002r., nr 101, poz. 926 ze zm.), niezbędne dla procesu realizacji umowy, celów marketingowych jak również celów określonych w Regulaminie.

8.2. Sklep, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 (Dz.U. 1997 nr 133 po. 833) o ochronie danych osobowych informuje, że dane osobowe Klientów są przechowywane w zbiorze danych firmy:

“KOSIK” Kos Andrzej

Chobanin 15

98-400 Wieruszów

NIP: 619-176-52-01

8.3. Podane dane osobowe Klienta będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U Nr 101 poz. 926 z późn. zmianami) przez Sklep tj. ”KOSIK” Kos Andrzej, Chobanin 15, 98-400 Wieruszów, NIP: 619-176-52-01 8.4. Sklep informuje, że jest Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych i przetwarza dane osobowe:
– w celu doprowadzenia do zawarcia i realizacji umów (tj. gdy jest to konieczne do realizacji umowy, gdy osoba, której dane dotyczą, jest jej stroną lub gdy jest to niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą)
– gdy jest to niezbędne dla zrealizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa
– gdy jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez Administratorów danych albo odbiorców danych, a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą. Za prawnie usprawiedliwiony cel uważa się w szczególności :
1) marketing bezpośredni własnych produktów lub usług administratora danych;
2) dochodzenie roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej.

8.5. W przypadkach przewidzianych w przepisach ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych Klientowi przysługuje prawo sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych, prawo żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych oraz prawo żądania ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.

8.5.1. W wyżej wymienionych sprawach właściciel danych winien zwracać się do Administratora Danych Osobowych na piśmie.

8.5.2. Dane osobowe zgromadzone w systemie mogą być udostępnione odpowiednim organom państwowym, na ich żądanie, na podstawie odpowiednich przepisów prawa.

8.5.3. Podanie danych takich jak: imię, nazwisko, adres email, numer telefonu, adres, dane faktury jest konieczne [art. 23 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych], podanie pozostałych danych jest dobrowolne.

§9. Postanowienia końcowe

9.1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 17 marca 2017r.

9.2. Niniejszy Regulamin jest dostępny na stronie internetowej: www.kosikmeble.pl/regulamin/

9.3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

9.4. Pliki związane z realizacją umowy (formularze zamówienia, formularze reklamacji, regulamin, wzory odstąpienia, pouczenie o odstąpieniu od umowy, potwierdzenie przyjęcia zamówienia) udostępniane są Klientowi w ogólnodostępnym formacie PDF na za pośrednictwem poczty email. Aby otworzyć plik należy posiadać zainstalowany czytnik plików formatu PDF np. Adobe Reader. Pobranie kompletu plików jest realizowane przez udostępnienie do zapisania pliku na komputerze Klienta. Klient ma możliwość odtwarzania pobranych plików.

9.5 Polityka prywatności oraz Polityka Cookies dostępne są w zakładce Informacje.